Privacyverklaring AVG


 
 
 • Privacyverklaring

  Onze website: d’Aol Meul houdt geen persoonsgegevens bij van bezoekers

  Contactaanvraag: Bij een contactaanvraag vraagt d’Aol Meul je naam en e-mailadres. Deze worden enkel gebruikt ter afhandeling van je vraag of opmerking.
  d’Aol Meul hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 •  
 • Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. d’Aol Meul houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Als d’Aol Meul hier wettelijk toe verplicht wordt;
 •  
 • Hoe gaat d’Aol Meul om met de gegevens van mijn feest/bijeenkomst?

  Als u een feest/bijeenkomst via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen. Deze gegevens helpen ons om de site en het productaanbod beter te kunnen aanpassen op uw wensen.

  Als u onze website bezoekt...
  U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij wel informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw reservering te verwerken.

  Hoe gaat d’Aol Meul om met veiligheid en kwaliteit?
  We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen.
  Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen bieden en uw reservering zo goed mogelijk kunnen verwerken. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens die u doorgeeft bij het boeken van een feest/bijeenkomst worden secuur bewaard in onze database.

  Vragen?
  Als d’Aol Meul zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.
 •